cv.tex

\documentclass[a4paper, portrait, 10pt]{article}
%lokalizacja
 \usepackage{polski}
 \usepackage[utf8]{inputenc}
 \usepackage[OT4]{fontenc}
% geometria strony i czcionki
 \usepackage{geometry} % geometria strony - marginesy, ...
 \usepackage{ulem} % podkreślenia, przekreślenia, ...
 % więcej http://www.ia.pw.edu.pl/~wujek/tex/latex2e/macro/ulem.html
% linki
 \usepackage{hyperref} % hyperlinki także wewnętrzne
 % więcej http://www.ia.pw.edu.pl/~wujek/tex/latex2e/macro/hyperref.html
 \usepackage{url} % łącza internetowe
% naglowki, stopki, daty, ...
 \usepackage{fancyhdr} % nagłówek i stopka
 \usepackage[iso]{isodateo} % aktualna data w iso
 \usepackage{lastpage} % numer ostatniej strony wstawiany przez \pageref{LastPage}
% obrazki
 \usepackage{graphics} % wlaczanie grafik
 \usepackage{color} % kolory
 \usepackage{overpic} % napisy na obrazkach
% matematyka
 \usepackage{amssymb} % podwójne literek trybu matematycznego

% interlinia
 \usepackage{setspace}

\geometry{verbose,a4paper,tmargin=1.7cm,bmargin=1.7cm,lmargin=1.7cm,rmargin=1.7cm}
\hypersetup{pdfauthor={Robert Paciorek},pdftitle={Curriculum Vitae},pdfpagemode=None, colorlinks=true,linkcolor=black,urlcolor=blue}
\sloppy

\makeatletter
%% Redefinujemy wyliczenia usuwając odstępy między punktami
%% oraz przed i po wyliczeniach (bo takie są w Polsce zwyczaje)
%% za lshort2e.sty [pl]
\def\@listi{\leftmargin\leftmargini
      \parsep 0\p@ \@plus1\p@ \@minus\p@
      \topsep 3\p@ \@plus1\p@ \@minus\p@
      \itemsep2\p@ \@plus1\p@ \@minus\p@}
\let\@listI\@listi
\makeatother

\setstretch{1.4}

\begin{document}
\thispagestyle{empty}

\begin{center}{\Large \bf Curriculum Vitae}\end{center}%\vspace{0.3cm}

\begin{flushleft}\underline{\large \bf dane osobowe:}\end{flushleft}
\hbox{
 \vbox{
  \hsize = .45\hsize
  \begin{tabular}{p{3.0cm} p{5cm}}
   imię i nazwisko:&
    Robert Paciorek\\
   PESEL:&
    83072600413\\
   data urodzenia:&
    1983-07-26\\
   adres zamieszkania:&
    ul. Narbutta 17 m. 24,\newline 02-536 Warszawa\\
  \end{tabular}
  \par
 }
 \vbox{
  \hsize = .45\hsize
  \begin{tabular}{p{1.5cm} p{6cm}}
   tel.:&
    +48 228749 129, sip:rrp@opcode.eu.org\\
   e-mail:&
    rrp@opcode.eu.org, rrp@icm.edu.pl\\
   jabber:&
    rrp@opcode.eu.org\\
   www:&
    http://www.opcode.eu.org/bercik/\\
  \end{tabular}
  \par
 }
}
% \begin{tabular}{p{4.0cm} p{8cm}}
%  imię i nazwisko:&
%   Robert Paciorek\\
%  data urodzenia:&
%   1983-07-26\\
%  adres zamieszkania:&
%   ul. Narbutta 17 m. 24, 02-536 Warszawa\\
%  tel.:&
%   +48 222443895\\
%  e-mail:&
%   rrp@n17.waw.pl, rrp@dug.net.pl\\
%  jabber:&
%   rrp@n17.waw.pl\\
% \end{tabular}


\begin{flushleft}\underline{\large \bf edukacja:}\end{flushleft}
\begin{tabular}{p{3.0cm} p{13.5cm}}
 2008 - 2011&
  Studia uzpełniające magisterskie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, na kierunku Elektronika, Informatyka i Telekomunikacja, w specjalności elektronika i inżynieria komputerowa ukończone dyplomem z oceną celującą\\
 2002 - 2008&
  Studia licencjackie z Metod Komputerowych Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego ukończone dyplomem z oceną bardzo dobrą\\
 1998 - 2002&
  VI Liceum Ogólnokształcące im. T. Reytana w Warszawie\\
\end{tabular}

\begin{flushleft}\underline{\large \bf doświadczenie zawodowe:}\end{flushleft}
\begin{tabular}{p{3.0cm} p{13.5cm}}
 2012-11 - obecnie&przewodniczący Komisji Technicznej Rady Nadzorczej SM "Batory-Wschód"\\
 2011-06 - obecnie&przewodniczący Rady Nadzorczej SM "Concordia"\\
 2009-10 - obecnie&udział w projektowaniu, wdrażaniu i pracach ekspolatacyjno-rozwojowych systemów zasilania energetycznego, monitoringu środowiskowego i systemów bezpieczeństwa serwerowni Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego\\
 2008-02 - 2015-09&administracja systemami serwerowymi i sieciowymi w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki w ICM UW\\
 2007-10 - 2008-01&opracowywanie systemu publikacji i prezentacji starodruków dla projektu DIR prowadzonego przez ICM UW\\
 2002-10 - 2008-04&
  v-ce prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Concordia, specjalizujący się w zagadnieniach technicznych (instalacje teletechniczne, elektryczne, LAN, systemy automatyki)\\
 2002-01 - 2012-06&
  administrator sieci komputerowej w SM Concordia\\
 2001-08 - 2003-11&członek zespołu redakcyjnego portalu BeOS.pl\\
\end{tabular}

\begin{flushleft}\underline{\large \bf umiejętności:}\end{flushleft}
\begin{itemize}
 \item znajomość zagadnień związanych z instalacjami zasilania gwarantowanego w technologii statycznych i dynamicznych UPSów
 \item znajomość zagadnień związanych z systemami bezpieczeństwa (kontrola dostępu, CCTV, p.poż, ...) i monitoringu środowiskowego
 \item ukończone szkolenie "Engineering the UnitronUC32 System", związane z wdrażaniem systemów BMSowych firmy Cylon
 \item świadectwo kwalifikacyjne "E" nr 215/516/11 na stanowisko eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolnopomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do~1kV oraz związanej z nimi aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń i instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń

 \item administracja systemami operacyjnymi: GNU/Linux (poziom zaawansowany, głównie Debian GNU/Linux), wirtualizacja Xen, BSD (podstawy), BeOS
 \item administracja sieciami komputerowymi: Ethernet, TCP/IP (w tym: IPv6, tunelowanie, routing i dzielenie pasma)
 \item znajomość zagadnień i konfiguracji usług związanych z protokołami: dns, ssh, dhcp, ftp, http, smtp, pop3, imap, xmpp, sip
 \item programowanie w: C, C++ (w tym elementy STL i Qt), PHP, sh, awk, (oraz podstawy: sed, perl, ruby, tcl/tk, python, java)
 \item znajomość języków oznaczeń: XHTML, CSS, LaTeX, XML (podstawy)
 \item bazy danych SQL: MySQL, PostgreSQL, SQLite (obsługa i administracja)
 \item znajomość zagadnień elektroniki cyfrowej i programowanie mikrokontrolerów (avr-libc, nutos)
\end{itemize}

\begin{flushleft}\underline{\large \bf informacje dodatkowe:}\end{flushleft}
\begin{itemize}
 \item jestem autorem serwisu internetowego \url{http://www.opcode.eu.org} poświęconego szeroko rozumianej informatyce i~elektronice
 \item w czasie studiów na UW byłem członkiem Naukowego Koła Sztucznej Inteligencji i~przez rok pełniłem funkcję jego prezesa
 \item jestem jednym z autorów polskiej Wikipedii
\end{itemize}

%\vspace{10pt}\begin{spacing}{1}\begin{flushleft}{\scriptsize \it Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji\\/zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883/.}\end{flushleft}\end{spacing}

\end{document}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from cv.texCopyright (c) 1999-2015, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/bercik/cv.tex) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-10-22 19:07:25 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).