wizytowka.tex

\documentclass{article}
\usepackage[OT4]{fontenc}
\usepackage{geometry}
\usepackage{graphics}
\usepackage{capt-of}
\geometry{landscape,a5paper,tmargin=1cm,bmargin=2cm,lmargin=1cm,rmargin=1cm}
\usepackage{amssymb}


\newcommand{\wiersz}[1]{ \vspace{2pt}\hbox to 8.3cm {#1} }
\newcommand{\wypeln}[1]{ \hspace{\stretch{#1}} }

\newcommand{\wysrodkowany}[2]{ \wiersz{ #2{ \wypeln{1} {#1} \wypeln{1} } } } % srodkowy czcionka
\newcommand{\prawylewy}[3]  { \wiersz{ #3{  {#1} \wypeln{1} {#2}  } } } % prawy lewy czcionka \prawylewy{} {} {}

\newcommand{\dane}{
\vbox to 4.8cm {
 \vspace{0.55 cm}
 \wysrodkowany{ Robert Paciorek }{\Large \bf}

 \vspace{\stretch{1}}
 \prawylewy{\textit{e-mail, jid, sip:} \hspace{0.1cm} rrp@opcode.eu.org} {} {\small}
 \prawylewy{\textit{www:} \hspace{0.1cm} http://www.opcode.eu.org/} {} {\small}

 \vspace{0.6 cm}
 \prawylewy
  {
   %\textit{e-mail:} rrp@icm.edu.pl
  } {
   ul. Narbutta 17 m. 24
  } {\scriptsize}
 \prawylewy
  {
   \textit{tel.:} (+48) .........
  } {
   02-536 Warszawa (Poland)
  } {\scriptsize}

 \vspace{0.4 cm}
}
}


\begin{document}
\thispagestyle{empty}

\begin{tabular}{|l|l|} \hline
 \dane & \dane
\\ \hline
 \dane & \dane
\\ \hline \end{tabular}

\end{document}

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from wizytowka.texCopyright (c) 1999-2015, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/bercik/wizytowka.tex) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:39 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).