Qt-Designer

Qt-Designer (designer) jest programem służącym do wizualnego tworzenia graficznego interfejsu opartego na bibliotece Qt. Program ten operuje na plikach xmlowych które na kod źródłowy przetwarza się poleceniem uic nazwapliku.ui. Natomiast celem zbudowania programu wystarczy wydać kolejno qmake (generuje on plik Makefile dla całego projektu qt - plików *.ui, *.ui.h) oraz make (kompilacja i linkowanie w oparciu o wygenerowany wcześniej plik Makefile). Program qmake wymaga pliku opisującego projekt (potrafi go wygenerować sam Qt-Designer, jednak można posłużyć się także samym qmake z parametrem -project (w projekcie uwzględnia wszystkie pliki o odpowiednich rozszerzeniach z bieżącego katalogu)).

Qt3

Niestety Qt-Designer nie udostępnia (a przynajmniej ja nie znalazłem) możliwości wydania tych poleceń z niego, ani nie generuje funkcji main, niezbędnej do uruchomienia przygotowanego w nim program (GUI wraz z kodem akcji, który możemy w nim edytować). Poniżej przedstawiam szablon funkcji main dla głównego okna i klasy z nim związanej o nazwie MainWindow, kod ten należy umieścić np. w swoim pliku *.ui.h :

#include <qapplication.h>

int main( int argc, char **argv ) {
	 // tworzymy obiekt zarządzający zasobami aplikacji
	QApplication apps( argc, argv );
	
	 // utworzenie obiektu z klasy moje okno
	MainWindow main_window;
	
	 // ustalamy że pudełko box0 będzie głównym oknem aplikacji
	apps.setMainWidget( &main_window );
	 // pokazujemy nasze okno ...
	main_window.show();

	// pętla główna programu i zwrócenie kodu zwróconego przez a.exec() do rodzica ...
	return apps.exec();
}

Qt4

Zobacz w dziele o c++.Copyright (c) 1999-2015, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/programing/more/qt-design) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2014-01-07 19:27:41 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).