pcb2pdf.sh

#!/bin/bash

tmpdir="/tmp"
tmpfile=`mktemp "$tmpdir/pcb2pdf.XXXXXX"`

init_page_list() {
 # pobranie spisu treści dla funkcji get_page_no
 CONTENT=`pstops -q '1000:0' $1 | ps2ascii | sed -e 's#[.] *#.#g' -e 's#[^a-zA-Z0-9.-]#\n#g'`
}

get_page_no_old() {
 page=`echo "$CONTENT" | egrep '^[0-9]+[.]'"$1"'$' | cut -f1 -d'.'`
 echo $(( $page - 1 ))
}

get_page_no() {
 page=`grep "%%Page: $1\b" ${tmpfile}-1.ps | cut -f3 -d' '`
 if [ "$page" != '' ]; then
  echo $(( $page - 1 ))
  return 0
 else
  echo 0
  return 1
 fi
}

convert_pcb2pdf() { (
 set -e
 cd $tmpdir
 
 base_name=`basename $1`
 base_name="${base_name%.pcb}"
 
 # drukowanie PCB jako mirror dla potrzeb termotransferu (str. "solder"):
 pcb -x ps --media A4 --mirror --psfile ${tmpfile}-1.ps "$2/$base_name.pcb" >/dev/null
 
 # pobranie numeru strony
 info="bottom"
 if ! pages=`get_page_no "$info 2"`; then
  info="top"
  if ! pages=`get_page_no $info`; then
   info="bottom"
   pages=`get_page_no $info`
  fi
 fi
 info="$info ($pages)"
 pstops -q "1000:$pages" ${tmpfile}-1.ps ${tmpfile}-2a.ps
 
 # drukowanie PCB dla potrzeb iformacji o rozmieszczeniu elementów
 pcb -x ps --media A4 --psfile ${tmpfile}-1.ps "$2/$base_name.pcb" >/dev/null
 init_page_list ${tmpfile}-1.ps
 pages=`get_page_no "topsilk"`
 pages="$pages,`get_page_no "bottomsilk"`"
 pages="$pages,`get_page_no "fab"`"
 pages="$pages,`get_page_no "topassembly"`"
 pages="$pages,`get_page_no "bottomassembly"`"
 pstops -q "1000:$pages" ${tmpfile}-1.ps ${tmpfile}-2b.ps
 
 gs -q -dNOPAUSE -dBATCH -sDEVICE=pdfwrite -sOutputFile="$2/$base_name.pcb.pdf" \
 -f ${tmpfile}-2a.ps ${tmpfile}-2b.ps
 
 echo "$base_name: $info + addionals ($pages)"
) }

base_pwd=$PWD
for f in "$@"; do
 convert_pcb2pdf "$f" "$base_pwd" "true" || echo "dia2pdf fail for $f" > /dev/stderr
 rm ${tmpfile}*
done

XHTML generated by highlight (http://www.andre-simon.de/) from pcb2pdf.shCopyright (c) 1999-2015, Robert Paciorek (http://www.opcode.eu.org/), BSD/MIT-type license


Redystrybucja wersji źródłowych i wynikowych, po lub bez dokonywania modyfikacji JEST DOZWOLONA, pod warunkiem zachowania niniejszej informacji o prawach autorskich. Autor NIE ponosi JAKIEJKOLWIEK odpowiedzialności za skutki użytkowania tego dokumentu/programu oraz za wykorzystanie zawartych tu informacji.

This text/program is free document/software. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, ARE PERMITTED provided save this copyright notice. This document/program is distributed WITHOUT any warranty, use at YOUR own risk.

Valid XHTML 1.1 Dokument ten (URL: http://www.opcode.eu.org/usage_and_config/toolbox4electronic/soft4electronic/pcb2pdf.sh) należy do serwisu OpCode. Autorem tej strony jest Robert Paciorek, wszelkie uwagi proszę kierować na adres e-mail serwisu: webmaster@opcode.eu.org.
Data ostatniej modyfikacji artykulu: '2015-09-06 23:17:28 (UTC)' (data ta może być zafałszowana niemerytorycznymi modyfikacjami artykułu).